Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Anketa

Líbí se Vám tento e-shop systém?

  Celkem hlasů: 0

  PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Podmínky ochrany osobních údajů
  I.
  Základní ustanovení
  1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zbyněk Veselý IČ 13913913 se sídlem Špálova 2884, 470 01 Česká Lípa (dále jen: „správce“).
  2.Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Špálova 2884, 470 01 Česká Lípa
  email: kojenecke.zbozi@seznam.cz
  telefon: 605 828 201, 605 422 545 je zapsán v živnostenském rejstříku spisová značka č. j. ZIVCL/1368/2009/VYB/4 Městský úřad Česká Lípa, Obecní živnostenský úřad 470 36 Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p.1
  3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  II.
  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  III.
  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  •plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  •oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  •Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2.Účelem zpracování osobních údajů je
  •vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, případně reklamace (jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o předmětu plnění Správce, údaje o bankovním spojením), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  •zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  IV.
  Doba uchovávání údajů
  1.Správce uchovává osobní údaje
  •po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  •po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
  3. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních doladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnitctví ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje, (kromně emailové adresy a tel čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce v němž došlo k uzavření smlouvy mezi správcem a kupujícím.

  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce zlikviduje
  V.
  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1.Příjemci osobních údajů jsou osoby
  •podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  •zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  •zajišťující marketingové služby
  •zajištující účetní služby.
  2.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  3.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí osobě nejmenované výše.

  VI.
  Vaše práva
  1.Za podmínek stanovených v GDPR máte
  •právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  •právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  •právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  •právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  •právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  •právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  VII.
  Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII.
  Závěrečná ustanovení
  1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2.S těmito podmínkami souhlasíte potvrzením objednávky. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.